Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Ook wij ontkomen niet aan de nieuwe regels op het gebied van privacy. Wij hebben daarom enkele practische regels opgesteld waaraan de stichting zich zal houden en waar u het bestuur op kunt aanspreken.
Als zich een situatie voordoet waarvan u vindt dat wij onvoldoende rekening houden of hebben gehouden met uw privacy, dan kunt u een klacht bij het bestuur indienen of rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


De Stichting Rowolmer Archief houdt ten behoeve van begunstigersadministratie en verwerking van de financien een overzicht bij van de daarvoor benodigde persoonsgegevens.
Tevens wordt ten behoeve van wervende acties bijgehouden welke huishoudens in Roderwolde en omgeving nog geen begunstiger zijn en welke huishoudens geen begunstiger (meer) wensen te zijn.

De secretaris is als ledenadministrateur verantwoordelijk voor het stambestand met de ledengegevens.
Deze gegevens worden zowel op papier als op PC’s bijgehouden door de vanuit hun functie daarvoor verantwoordelijke stichtingsfunctionarissen.

Begunstigers ontvangen met enige regelmaat via e-mail of op papier berichten van het Archief. Wie dit niet wenst, kan dat berichten aan de secretaris.

Personen die bezwaren hebben tegen het bijhouden van hun gegevens kunnen dit doorgeven aan de secretaris. Op verzoek krijgt iemand inzage in de van hem of haar opgeslagen gegevens.

Documenten zoals foto’s waarop personen staan afgebeeld en de daarbijhorende beschrijvingen worden in de afsluitbare archiefruimte in de M.F.A. in Roderwolde bewaard. Derden hebben zonder toestemming geen toegang tot deze ruimte.

Tijdens bijeenkomsten die door het Archief worden georganiseerd kunnen opnames worden gemaakt. Door het deelnemen aan deze bijeenkomsten gaan aanwezigen accoord met deze opnames en het eventueel tonen van beeldmateriaal op de website van het Archief.


Het is mogelijk dat deze privacyverklaring wordt aangepast. De nieuwste versie zal steeds op de website van het Archief worden geplaatst en wordt op verzoek aan begunstigers toegezonden.